0945.619.628

CỜ SEMAPHORE

50.000 40.000

  • Chất liệu: vải nhật
  • Kích thước: 40×40 cm
  • Gồm 2 màu trắng và đỏ
  • Có cán cầm  tay bên phía cờ màu đỏ
CỜ SEMAPHORE

50.000 40.000